Joanna Urbanowska

Absol­wentka Aka­de­mii Medycz­nej we Wro­cła­wiu w 2002r.- dyplom z wyróżnieniem. Od początku pracy zawo­do­wej(2004r.) dr J. Urbanowska zwią­zana jest z Kli­nicz­nym Oddzia­łem Neu­ro­chi­rur­gii 4. Woj­sko­wego Szpi­tala Kli­nicz­nego z Poli­kli­niką we Wro­cła­wiu,  pra­cuje na sta­no­wi­sku star­szego asy­stenta.

www.joannaurbanowska.pl

Konsultacje neurochirurgiczne w zakresie leczenia:

  • chorób nowotworowych mózgu i kręgosłupa (guzy pierwotne i przerzutowe)
  • chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa (choroby krążka międzykręgowego, kręgozmyk)
  • chorób naczyniowych układu nerwowego (tętniaki, naczyniaki mózgu) 
  • urazów głowy i kręgosłupa
  • wodogłowia
  • przewlekłych zespołów bólowych (stymulacja rdzenia kręgowego)
  • wad wrodzonych dorosłych (zespół Chiari, zespół zakotwiczenia rdzenia kręgowego)
  • ubytków kości mózgoczaszki

Joanna Urbanowska - umów się na wizytę

Krótkie terminy wizyt. Zadzwoń pod jeden z numerów 691-201-501, 71-343-30-40.

Godziny przyjęć:

Wtorek 16:00 - 20:00